POJ 1088 滑雪 -- 动态规划

发布时间:2014-10-22 19:39:25编辑:www.fx114.net 分享查询网我要评论
本篇文章主要介绍了"POJ 1088 滑雪 -- 动态规划",主要涉及到POJ 1088 滑雪 -- 动态规划方面的内容,对于POJ 1088 滑雪 -- 动态规划感兴趣的同学可以参考一下。

题目地址:http://poj.org/problem?id=1088 Description Michael喜欢滑雪百这并不奇怪, 因为滑雪的确很刺激。可是为了获得速度,滑的区域必须向下倾斜,而且当你滑到坡底,你不得不再次走上坡或者等待升降机来载你。Michael想知道载一个区域中最长底滑坡。区域由一个二维数组给出。数组的每个数字代表点的高度。下面是一个例子 1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9 一个人可以从某个点滑向上下左右相邻四个点之一,当且仅当高度减小。在上面的例子中,一条可滑行的滑坡为24-17-16-1。当然25-24-23-...-3-2-1更长。事实上,这是最长的一条。 Input 输入的第一行表示区域的行数R和列数C(1 <= R,C <= 100)。下面是R行,每行有C个整数,代表高度h,0<=h<=10000。 Output 输出最长区域的长度。 Sample Input 5 5 1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9 Sample Output 25 #include <stdio.h> int matrix[100][100]; int dp[100][100]; int R; int C; int Max (int a, int b, int c, int d){ int max1 = (a > b) ? a : b; int max2 = (c > d) ? c : d; return (max1 > max2) ? max1 : max2; } // dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i+1][j], dp[i][j-1], dp[i][j+1]) + 1 int MaxLength(int i, int j){ if (dp[i][j] > 0) return dp[i][j]; int a = 0; int b = 0; int c = 0; int d = 0; if (i-1 >= 0 && matrix[i][j] > matrix[i-1][j]){ a = MaxLength (i-1, j); } if (i+1 < R && matrix[i][j] > matrix[i+1][j]){ b = MaxLength (i+1, j); } if (j-1 >= 0 && matrix[i][j] > matrix[i][j-1]){ c = MaxLength (i, j-1); } if (j+1 < C && matrix[i][j] > matrix[i][j+1]){ d = MaxLength (i, j+1); } return dp[i][j] = Max (a, b, c, d) + 1; } int main(void){ int i, j; int max; while (scanf ("%d%d", &R, &C) != EOF){ for (i=0; i<R; ++i) for (j=0; j<C; ++j){ scanf ("%d", &matrix[i][j]); dp[i][j] = 0; } for (i=0; i<R; ++i){ for (j=0; j<C; ++j){ MaxLength (i, j); } } max = 0; for (i=0; i<R; ++i){ for (j=0; j<C; ++j){ if (max < dp[i][j]){ max = dp[i][j]; } } } printf ("%d\n", max); } return 0; }


上一篇:C++语言产生随机数的函数
下一篇:青春抹过的痕迹

相关文章

相关评论

本站评论功能暂时取消,后续此功能例行通知。

一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播不法有害信息!

二、互相尊重,对自己的言论和行为负责。

好贷网好贷款