cSplit和cvMerge代码示例

发布时间:2014-10-22 19:58:13编辑:www.fx114.net 分享查询网我要评论
本篇文章主要介绍了"cSplit和cvMerge代码示例",主要涉及到cSplit和cvMerge代码示例方面的内容,对于cSplit和cvMerge代码示例感兴趣的同学可以参考一下。

int XinDaoFenGe() {     IplImage *pImageChannel[4] = { 0, 0, 0, 0 };     IplImage *pImageColor[4] = { 0, 0, 0, 0 };     IplImage *pSrcImage = cvLoadImage( "D:\\lena.jpg", 1 ) ;      printf("nChannels %d",pSrcImage->nChannels);     IplImage *pImage = cvCreateImage(cvGetSize(pSrcImage), pSrcImage->depth, pSrcImage->nChannels);     if( pSrcImage )     {        for( int i = 0; i < pSrcImage->nChannels; i++ )       {           pImageChannel[i] = cvCreateImage( cvGetSize(pSrcImage), pSrcImage- >depth, 1 );           pImageColor[i] = cvCreateImage( cvGetSize(pSrcImage), pSrcImage->depth, 3 );        }     cvSplit( pSrcImage, pImageChannel[0], pImageChannel[1],pImageChanne[2],  pImageChannel[3] );     cvMerge(pImageChannel[0],NULL, NULL,NULL, pImageColor[0] );     cvMerge( NULL, pImageChannel[1],NULL,NULL, pImageColor[1] );     cvMerge( NULL, NULL,pImageChannel[2],NULL, pImageColor[2] );     }     cvNamedWindow("b",CV_WINDOW_AUTOSIZE);     cvShowImage("b",pImageColor[0]);     cvNamedWindow("g",CV_WINDOW_AUTOSIZE);     cvShowImage("g",pImageColor[1]);     cvNamedWindow("r",CV_WINDOW_AUTOSIZE);     cvShowImage("r",pImageColor[2]);     cvWaitKey(0);     cvReleaseImage(&pImageChannel[0]);     cvReleaseImage(&pImageChannel[1]);     cvReleaseImage(&pImageChannel[2]);     cvReleaseImage(&pSrcImage);     cvDestroyWindow("r");     cvDestroyWindow("g");     cvDestroyWindow("b");     return 0; }


上一篇:网络编程之路---5
下一篇:计划

相关文章

相关评论

本站评论功能暂时取消,后续此功能例行通知。

一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播不法有害信息!

二、互相尊重,对自己的言论和行为负责。

好贷网好贷款