javascript取得单选radio、下拉列表值及相关问题记录

发布时间:2014-10-22 12:51:59编辑:www.fx114.net 分享查询网我要评论
本篇文章主要介绍了"javascript取得单选radio、下拉列表值及相关问题记录",主要涉及到javascript取得单选radio、下拉列表值及相关问题记录方面的内容,对于javascript取得单选radio、下拉列表值及相关问题记录感兴趣的同学可以参考一下。

取得单选radio值   var timeUnit = document.getElementsByName("timeUnit");   var timeUnitValue="";   var i;   for(i=0;i<timeUnit.length;i++){        if(timeUnit[i].checked){          timeUnitValue = timeUnit[i].value;         }      } 取得下拉列表值   var select_graph = document.getElementById("select_graph");   var text = select_graph.options[select_graph.selectedIndex].text;   var value = select_graph.options[select_graph.selectedIndex].value; 全局替换字符 将queryStr中的全部&替换为#  var replaceStr = queryStr.replace(/\&/g,'#');//g为全局替换的标识 动态设置单选radio的选中状态  var timeUnit = document.getElementsByName("timeUnit");  var timeUnitValue = "xxxxx";  var i;  for(i=0;i<timeUnit.length;i++){        if( timeUnitValue ==timeUnit[i].value){          timeUnit[i].checked="checked";         }     } 动态设置下拉列表的默认值  var select_graph = document.getElementById("select_graph");   var graphType =  ”yyyyyy";  for(i=0;i<select_graph.options.length;i++){         if(graphType ==select_graph.options[i].value){            select_graph.options[i].selected=true;              break;            }     }


上一篇:asp.net 数据绑定 使用eval 时候报 “字符文本中的字符太多” 问题解决
下一篇:

相关文章

相关评论

本站评论功能暂时取消,后续此功能例行通知。

一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播不法有害信息!

二、互相尊重,对自己的言论和行为负责。

好贷网好贷款