homework 4.1E1,E2

发布时间:2014-10-22 14:10:38编辑:www.fx114.net 分享查询网我要评论
本篇文章主要介绍了"homework 4.1E1,E2",主要涉及到homework 4.1E1,E2方面的内容,对于homework 4.1E1,E2感兴趣的同学可以参考一下。

E1:     E2:   (a) struct Node  {  Node_entry entry;  Node*next;  Node();  Node(Node_entry item,Node*add_on=NULL);  }  Node::Node()  {  next=NULL;  }  Node::Node(Node_entry item,Node*add_on)  {  entry=item;  next=add_on;  }  Node first_node('0');  Node*p0=&first_node;  Node*p1=new Node('1');  p0->next=p1;   (b)  struct Node  {  Node_entry entry;  Node*next;  Node();  Node(Node_entry item,Node*add_on=NULL);  }  Node::Node()  {  next=NULL;  }  Node::Node(Node_entry item,Node*add_on)  {  entry=item;  next=add_on;  }  Node first_node('0');  Node*p0=&first_node;  Node*p1=new Node('1');  Node*p2=Node('1',p0);  (c)  struct Node  {  Node_entry entry;  Node*next;  Node();  Node(Node_entry item,Node*add_on=NULL);  }  Node::Node()  {  next=NULL;  }  Node::Node(Node_entry item,Node*add_on)  {  entry=item;  next=add_on;  }  Node first_node('0');  Node*p0=&first_node;  Node*p1=new Node('1');  p0->next=p1;  Node*p2=Node('2',p1);  p1->next=p2;


上一篇:空腹吃香蕉对身体好吗?哪些水果不宜空腹吃
下一篇:MySQL主从复制与读写分离

相关文章

关键词: homework 4.1E1,E2

相关评论

本站评论功能暂时取消,后续此功能例行通知。

一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播不法有害信息!

二、互相尊重,对自己的言论和行为负责。

好贷网好贷款