JS-- 浮点数运算处理

发布时间:2016-12-6 8:25:23编辑:www.fx114.net 分享查询网我要评论
本篇文章主要介绍了"JS-- 浮点数运算处理 ",主要涉及到JS-- 浮点数运算处理 方面的内容,对于JS-- 浮点数运算处理 感兴趣的同学可以参考一下。

  二.解决方案   

  JS运算后都会有很小的误差. 不像.Net或者Java那样准确. 主要是JS重点不在运算上面,可是有时候项目一定要用到.想了一下大概有两种解决方案

     A 方案一: 

  运算结果保留2-3位小数位数. 前端界面一般用到的运算比较少。精度要求不会太高。 所以取2位小数位即可。

     B. 方案二:

          将小数位数转换为整数运算. 譬如:

0.1+0.2 =》 (1+2)/10 == 0.3

0.1 + 0.7 =》 (1+7)/10 == 0.8

7*0.8 == (7*8)/10 == 5.6

5.6/7 == (56/7)/10 == 0.1

     为了方便调用. 所以我们可以提取一个公共的方法出来.譬如下面的JSMath库,JSMath重写了加减乘除. 会先将参数转换为整数再运算JSMath(参数1).操作(参数2)

     参数1和参数2分别就是运算的第一个Number和第二个Number. 计算后通过Value属性获取值.

(function() {

  var JSMath = function() {
    return this;
  }

  JSMath.prototype.from = function(value) {

    // 支持JSMath参数传递主要是用于嵌套的调用
    if ((typeof(value) == 'object') && (value.value != undefined)) {
      this.value = value.value;
    } else {
      this.value = value;
    }
    return this;
  }

 // 加法
  JSMath.prototype.add = function(value) {
    var thisValueString = this.value.toString();
    var valueString = value.toString();
    var timesCount1 = 0;
    var timesCount2 = 0;
    if (thisValueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount1 = thisValueString.split('.')[1].length;
    }
    if (valueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount2 = valueString.split('.')[1].length;
    }
    var maxtimeCount = timesCount1 > timesCount2 ? timesCount1 : timesCount2;
    this.value = ((Math.pow(10, maxtimeCount) * this.value + Math.pow(10, maxtimeCount) * value)) / Math.pow(10, maxtimeCount);
    return this;
  }
  
 // 减法
  JSMath.prototype.sub = function(value) {
    var thisValueString = this.value.toString();
    var valueString = value.toString();
    var timesCount1 = 0;
    var timesCount2 = 0;
    if (thisValueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount1 = thisValueString.split('.')[1].length;
    }
    if (valueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount2 = valueString.split('.')[1].length;
    }
    var maxtimeCount = timesCount1 > timesCount2 ? timesCount1 : timesCount2;
    this.value = ((Math.pow(10, maxtimeCount) * this.value - Math.pow(10, maxtimeCount) * value)) / Math.pow(10, maxtimeCount);
    return this;
  }

  // 除法 
  JSMath.prototype.div = function(value) {
    var thisValueString = this.value.toString();
    var valueString = value.toString();
    var timesCount1 = 0;
    var timesCount2 = 0;
    if (thisValueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount1 = thisValueString.split('.')[1].length;
    }
    if (valueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount2 = valueString.split('.')[1].length;
    }
    var maxtimeCount = timesCount1 > timesCount2 ? timesCount1 : timesCount2;
    this.value = ((Math.pow(10, maxtimeCount) * this.value) / (Math.pow(10, maxtimeCount) * value));
    return this;
  }

 // 乘法
  JSMath.prototype.times = function(value) {

    var thisValueString = this.value.toString();
    var valueString = value.toString();
    var timesCount1 = 0;
    var timesCount2 = 0;
    if (thisValueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount1 = thisValueString.split('.')[1].length;
    }
    if (valueString.indexOf('.') > 0) {
      timesCount2 = valueString.split('.')[1].length;
    }
    var maxtimeCount = timesCount1 + timesCount2;
    this.value = (Math.pow(10, maxtimeCount) * this.value * Math.pow(10, maxtimeCount) * value) / Math.pow(10, maxtimeCount * 2);
    return this;
  }

  if (window.JSMath == undefined) {
    window.JSMath = function(value) {
      var result = new JSMath();
      result.from(value);
      return result;
    }
  }
})()
 

           B1.基本运算

0.1+0.2
=> JSMath(0.1).add(0.2).value == 0.3

7+0.8
=> JSMath(7).times(0.8).value == 5.6

5.6/7
=> JSMath(5.6).div(7).value = 0.8

       B2.多目运算

0.05 + 0.05 + 0.2
=> JSMath(JSMath(0.05).add(0.05)).add(0.2).value == 0.3

(5+0.6)/7
=> JSMath(JSMath(5).add(0.6)).div(7).value == 0.8

 三.小总结

  上面自己自己暂时知道的一些解决方案.不太清楚是否有开源的更可靠的三方库来解决这个问题,如果有的话,希望博友推荐一下。

            贴一下Stockoverflow 里面看到的一些解决方案:

            http://stackoverflow.com/questions/1458633/how-to-deal-with-floating-point-number-precision-in-javascript

           http://stackoverflow.com/questions/3556789/javascript-math-error-inexact-floats


上一篇:重复安装相同包名APK出现的问题。
下一篇:OSChina码云试用

相关文章

相关评论

本站评论功能暂时取消,后续此功能例行通知。

一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播不法有害信息!

二、互相尊重,对自己的言论和行为负责。

好贷网好贷款