golang: 把sql结果集以json格式输出

发布时间:2016-12-31 7:22:39编辑:www.fx114.net 分享查询网我要评论
本篇文章主要介绍了"golang: 把sql结果集以json格式输出 ",主要涉及到golang: 把sql结果集以json格式输出 方面的内容,对于golang: 把sql结果集以json格式输出 感兴趣的同学可以参考一下。

func getJSON(sqlString string) (string, error) {
  stmt, err := db.Prepare(sqlString)
  if err != nil {
    return nil, err
  }
  defer stmt.Close()
  rows, err := stmt.Query()
  if err != nil {
    return nil, err
  }
  defer rows.Close()
  columns, err := rows.Columns()
  if err != nil {
   return "", err
  }
  count := len(columns)
  tableData := make([]map[string]interface{}, 0)
  values := make([]interface{}, count)
  valuePtrs := make([]interface{}, count)
  for rows.Next() {
   for i := 0; i < count; i++ {
     valuePtrs[i] = &values[i]
   }
   rows.Scan(valuePtrs...)
   entry := make(map[string]interface{})
   for i, col := range columns {
     var v interface{}
     val := values[i]
     b, ok := val.([]byte)
     if ok {
       v = string(b)
     } else {
       v = val
     }
     entry[col] = v
   }
   tableData = append(tableData, entry)
  }
  jsonData, err := json.Marshal(tableData)
  if err != nil {
   return "", err
  }
  fmt.Println(string(jsonData))
  return string(jsonData), nil 
}

代码出处:http://stackoverflow.com/questions/19991541/dumping-mysql-tables-to-json-with-golang


上一篇:摄像头调用
下一篇:MongoDB学习笔记六—查询下

相关文章

相关评论

本站评论功能暂时取消,后续此功能例行通知。

一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密,不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益,不得利用本站制作、复制和传播不法有害信息!

二、互相尊重,对自己的言论和行为负责。

好贷网好贷款